صفحهً اول

در باره منصور   

    تماس با منصور e-maill


 
 
 
   

 

كُره زمين دوران يخبندان عديده اى را از سر گذرانيده است. پايان عصر يخبندان، آخرين بار، در حدود ۱۳۰۰۰ سال پيش رقم زده مى شود. از آن پس، هزاران سال دوران انتقالى سپرى شد تا اين كه در حدود ۱۰۰۰۰هزار سال پيش، زندگى آدميان در خاورميانه تحول فرهنگى يافت كه از آن به عنوان عصر ديرينه سنگى (Old Stone Age) و يا به عبارت ديگر (Palaeolithic) نام برده ..مى شود

(  ادامۀ مقاله  )


مقالات اقتصادی

مقالات فلسفی

مقالات روا نشنا سا نه

مقالات جا معه شنا سا نه

مقالات تا ریخی و با ستا نشنا سا نه

مقالات سیاسی- تحلیلی

جا یگاه عرفا ن و تما یز آن از د ین با وری

ضرورت مدرنیتهً ا یرا نی

بررسی و نقد شعر

بررسی و ا نتقا د اد بی

سرا یش شعر


 

 

 

 

 

 

 


 
web site design
2008 Mansor Pooyan 

5 - Aban - 1399