صفحهً اول

در باره منصو  ر                       

    تماس با منصور E-mail


 
 
   

در باره من


منصور پرهیزگار

نام

منصور پویان

اسم مستعار


Name: Mansor Parhizgar (Pooyan)
Education: BSc Economics:Tehran University
BA: Sociology: London University

MA: Sociological Research Methods,
        London University

PGCSE-FE: Teacher Certificate,
Greenwich University

E-mail mansor@mansor-pooyan.com
 

مقالات اقتصادی

مقالات فلسفی

مقالات روا نشنا سا نه

مقالات جا معه شنا سا نه

مقالات تا ریخی و با ستا نشنا سا نه

مقالات سیاسی- تحلیلی

جا یگاه عرفا ن و تما یز آن از د ین با وری

ضرورت مدرنیتهً ا یرا نی

بررسی و نقد شعر

بررسی و ا نتقا د اد بی

سرا یش شعر


 

 

 

 

 

 

 


| ®2008 Mansor Pooyan  16 - Mordad - 1399